Vad betyder Islam?

Islam

Ordet, Islam, är ett arabiskt ord som betyder ”att underkasta och överlämna sig till den ende Guden och Hans vilja.”. Att visa total lydnad, kärleksfullhet och villighet till Gud. Att man följer Guds befallningar till fullo. Meningen med vår existens är att dyrka Allah med total underkastelse.
Islam är ingen ”ny” religion som kom med Profeten Muhammad, frid och välsignelser vare över honom, utan Islam predikades av alla profeter från Adam till Muhammad, frid och välsignelser vare över dem alla. Eftersom det bara finns en Gud så finns det bara en religion, vilket innebär att alla profeter predikade ett och samma budskap, Islam, och att dem alla, frid och välsignelser vare över dem, var muslimer som underkastade sig Allah.

Varför underkastelse?

Många människor har en negativ syn på ordet underkastelse. Men om vi ser oss omkring så förstår vi snart att hela vår existens, universum och allt runt omkring oss underkastar sig genom att följa Allahs lagar och regler för att kunna fungera i ett perfekt system. Gud som har skapat allt, vill att vi ska följa och underkasta oss Hans lagar och regler för att allting runt omkring oss ska ha en balans och fungera. Eftersom det är Han som har skapat allt, så vet Han också på vilket sätt Hans egen skapelse fungerar på bästa sätt.

En människa som underkastar sig Guds vilja är en muslim. Det arabiska ordet ”moslim” betyder bokstavligt en som underkastar sig Guds vilja”. En person som inte praktiserar Islam är inte en muslim, även om han är född eller lever i ett muslimskt land. En muslim är en som frivilligt accepterar att grunda sin religion, sina värderingar och sitt liv enligt Guds vilja. Denna underkastelse sker också mentalt. Hur denna underkastelse till Gud ska gå till har Allah bestämt genom att ge människan vissa bestämda normer att rätta sig efter som exempelvis bön, fasta, allmosor, zakat (islamisk skatt) o.s.v. Att leva i underkastelse till Gud renar människans kropp och själ.

En människa som arbetar måste ”underkasta” sig arbetsgivarens regler. För hur skulle det se ut om jag själv bestämde att idag ska jag börja min arbetsdag klockan 11.00, ha lunch mellan 11.30-12.00 och sluta för dagen klockan 13.00? Utför man inte de arbetsuppgifter som förväntas av en, så att arbetsgivaren blir nöjd, så får man ingen lön. Om människan inte strävar att leva efter Guds befallningar så gör man Honom inte nöjd och man har ingen lön att vänta sig från Gud i nästa liv. Ett liv i underkastelse till Gud medför i slutändan att vi sen kan få ut vår ”fulla lön” …en lön i evighet. Människan är tvungen och underkasta sig, frivilligt, den ena och den andra lagen här i livet, exempelvis landets lagar, trafikregler o.s.v., så varför inte underkasta sig Guds lag?
För vem skulle vara mer värdig vår underkastelse, än Allah – Han som skapat allt vad himlarna rymmer och vad jorden rymmer?

Allah säger:
”För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Gud hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda sam fund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott! Till Gud skall ni alla vända åter och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.”
[5:48]

1 kommentar

Under Uncategorized

Bevis från Sunnah

Det återberättades av Safiyah bint Shaybah att Aishah (må Allah vara nöjd med henne) brukade säga: När dessa ord uppenbarades –  ”och att dra sina slöjor över Juyobihinna (d.v.s. deras kroppar, ansikten, halsar och bröst)”  –  så tog dem (d.v.s. kvinnorna) sina izaars (ett slags plagg) och slet dem från kanten för att täcka sina ansikten med  dem. Rapporterad av Al- Bukhari, 4481, och följande version är rapporterad av Abu Dawood, 4102, att Aishah (må Allah vara nöjd med henne) sade:

”Må Gud förbarma sig över Muhajereens kvinnor. När Allah uppenbarade orden ”och att dra sina slöjor över Juyobihinna (d.v.s. deras kroppar, ansikten, halsar och bröst), rev de det tjockaste av sina förkläden och täckte sina ansikten med dem”.

Shaykh Mohammad al- Ameen al- Shanqeti (må Allah vara barmhärtig mot honom) sa: ”Denna hadith förtydliggör vad följeslagerskorna förstod av denna Koranvers ”och att dra sina slöjor över Juyobihinna”, vilket var att de skulle täcka sina ansikten varav dem rev sina kläder och täckte sina aniskten med dem i lydnad till Allah.  Sålunda bör en ärlig person förstå att kvinnans heltäckande slöja framför män är etablerat i den korrekta Sunnah som förklarar Allahs heliga skrift. Aishah (må Allah vara nöjd med henne) berömde kvinnorna för att ha skyndat sig att följa Allahs order som Han nämnt i Sin Bok. Det är känt att följeslagerskornas förståelse av versen ”och att dra sina slöjor över Juyobihinna (d.v.s. deras kroppar, ansikten, halsar och bröst)” kom från Profeten, frid och välsignelser vare över honom, eftersom han fanns mellan dem när dessa verser uppenbarades och eftersom muslimerna frågade honom, frid och välsignelser vare över honom, om allt gällande deras religion”.

Allah säger (tolkning av betydelsen): Och för dig (Mohammad) har Vi uppenbarat Koranen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem [av vägledning och visdom]; kanske skall de väckas till eftertanke.

Det rapporterades att Aishah (må Allah vara nöjd med henne) sa när Quraysh kvinnor och deras dygder nämndes I hennes närvaro: “Quraysh kvinnor är bra, men vid Gud har jag aldrig sett någon bättre än kvinnorna av Ansaar eller någon som hade starkare tro I Allahs Bok eller som hade mer tro i uppenbarelserna. När surat al- Noor uppenbarades – ”och att dra sina slöjor över Juyobihinna (d.v.s. deras kroppar, ansikten, halsar och bröst) – så kom deras män till dem för att recitera vad som hade uppenbarats, och det fanns inte en enda kvinna bland dem som inte gick till sitt förkläde, och följande morgon bad dem insvepta som om det fanns kråkor på deras huvuden.
Adwa ‘al-Bayaan, 6/594-595.

Det rapporterades av Urwah att Aishah (må Allah vara nöjd med henne) sa: Allahs Budbärare, frid och välsignelser vare over honom, brukade be Fadjr och de troende kvinnorna deltog (i bönen) med honom, frid och välsignelser vare over honom, insvepta i sina förkläden, sedan gick dem tillbaka till sina hem utan att någon kände igen dem.
al- Bukhari, 365; Muslim, 645.

Det rapporterade att Aishah sa: Ryttare brukade passera oss när vi var med Allahs Budbärare, frid och välsignelser vare over honom, i Ihram och när dem närmade sig oss brukade vi sänka våra “Jilbabs” från våra huvuden ner over våra ansikten, när dem sedan hade passerat så lyfte vi upp dem igen. Återberättad av Abu Dawood, 1833; Ibn Majah, 2935 och klassad som autentisk av Ibn Khuzaymah (4,203) och av al- Albani I boken Jilbab al- mar´ah al- muslimah.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Temadag för systrar!

3 kommentarer

Under Uncategorized

slojan

Slöjan är lydnad till Allah och profeten –

frid och välsignelser vare över honom

Allah gjorde det obligatoriskt att lyda Honom och Hans sändebud:
”Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.” [Al-Ahzab;36]

Och Allah säger:
”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.” [An- Nisa´;65]

Och Allah säger: ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen.” [An- Nur; 31]

Och Allah säger: ”Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden…”[Al- Ahzab; 33]

Slöjan är kyskhet…

Allah Den Allsmäktige säger: ” Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade.” Gud är ständigt förlåtande”. Detta då kvinnans skönhet kan vara orsak till att hon skadas. [Al- Ahzab;59]

För äldre kvinnor som, p.g.a. sin ålderdom, inte längre drar till sig uppmärksamhet och som inte längre bär på den skönhet som kan vara till skada för dem har Allah tillåtit att dem visar ansikte och händer och lättar på sin klädsel, då Allah säger:
” OCH kvinnor, vars månadsblödningar upphört och som inte längre hoppas på giftermål, gör ingenting klandervärt om de lättar något på sin klädsel, utan att låta de kvinnliga behagen framträda. Men det är mer kyskt att undvika detta.” [An- Nur; 60]

Allah beskrev slöjan som kyskhet och bättre för de äldre kvinnorna, hur skulle då tillståndet vara för de unga kvinnorna?

Slöjan är renhet…


Allah säger: ” När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet”. [Al-Ahzab; 53]

Ordet förhänge i översättningen av versen står i Koranen som ”hijab” (slöja). Allah beskrev alltså slöjan som renhet för de troende kvinnorna och männens hjärta då hjärtat inte känner åtrå och lust för något så länge inte ögat ser, men när ögat ser så börjar hjärtat längta. Därmed är hjärtat renare när ögat inte ser och på samma sätt hindrar slöjan begären från sjuka människors hjärtan.

Allah säger:
”Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er].”
[Al- ahzab; 32]

Slöjan är gudsfruktan…

Allah säger; ” SÖNER av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan”. [Al- A´raf; 26]

Slöjan är tro…

Allah tilltalade endast de troende kvinnorna om slöjan sägande:
”Och säg till de troende kvinnorna…” [An- Nur; 31]
”…och till [alla] troende kvinnor” [Al-Ahzab;59]
Hela verserna är nämnda i tidigare stycken ovan.

När några kvinnor från stammen Bani Tamim kom in hos Aishah, må Allah vara nöjd med henne, bärande tunna klädesplagg så sa hon till dem: ”Om ni är troende kvinnor så är detta inte de troende kvinnornas klädsel och om ni inte är troende så njut av den (klädseln)”.

Slöjan är blygsamhet…

Profeten, frid och välsignelse vare över honom sa, till varje religion hör en moral och Islams moral är blygsamhet.” [Sahih]

Han sa också, frid och välsignelser över honom: ”Blygsamhet är av Iman (tro) och Iman är i Paradiset” [Sahih]

Han sa dessutom, frid och välsignelser vare över honom: ”Blygsamhet och Iman står i förhållande till varandra, om den ena försvinner så försvinner den andra. [Sahih]

Det rapporterades att modern till de troende, Aishah, må Allah vara nöjd med henne, sa: ”Jag brukade gå in i gravkammaren där Profeten, frid och välsignelser vare över honom, och min far, må Allah vara nöjd med honom, var begravda utan min slöja sägande för mig själv: (Det är min man och min far), men när Omar, må Allah vara nöjd med honom, begravdes [bredvid dem], vid Allah, så gick jag aldrig in utan att vara insvept i mina kläder [fulla slöja] av blygsamhet för Omar, må Allah vara nöjd med honom.
[Al- Hakem anser den vara autentisk på Al- Bukhari och Muslims villkor].

Här ser vi att slöjan går ihop med den blygsamhet som kvinnan naturligt bär inom sig.

1 kommentar

Under Uncategorized

Koranverser om Hijab

Untitled-1

Del ett
Koranverser om hijab (slöjan)

Jag vill att du med öppet hjärta och sinne, älskade syster, läser igenom dessa koranverser som Allah talar till dig genom och att du påminner dig själv om att det är din Herre som beordrar dig till detta.

1-Allah säger (tolkningen av versen):

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!” [An- Nour;31]

2- Allah säger (tolkningen av versen):

”OCH kvinnor, vars månadsblödningar upphört och som inte längre hoppas på giftermål, gör ingenting klandervärt om de lättar något på sin klädsel, utan att låta de kvinnliga behagen framträda. Men det bästa är att undvika detta. Gud hör allt, vet allt”. [An- Nour: 60]

”OCH kvinnor, vars månadsblödningar upphört” med dessa kvinnor menas de som inte längre är fertila, då menstruationen upphört hos dem,  och på så sätt inte kan få barn.

3-  Allah säger (tolkningen av versen):

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig”. [Al- Ahzab;59]

4- Allah säger (meninegen av versen):

”TROENDE! Gå inte in i Profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och [gå då inte in] förrän vid utsatt tid. Men om ni har inbjudits, stig in [när tiden är inne]. Och ta avsked när måltiden är över och dröj er inte kvar för att samtala i förtrolighet. Det besvärar Profeten, som av finkänslighet [drar sig för att be er gå]. Men Gud drar sig inte för [att säga] sanningen. När ni behöver vända er till [Profetens hustrur] för att be om något, tala då till dem från andra sidan av ett förhänge; detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet. Och företa er ingenting som kunde förarga eller såra Profeten. Och ta inte under några omständigheter [någon av] hans änkor till hustru efter hans död! Inför Gud skulle detta vara en oerhörd handling”. [Al- Ahzab;53]

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kort om temat på bloggen

Assalamou alaikoum wa rahmatullahi wa barakatuh!

Tuff Systrars familjeblogg är i tema om den muslimska kvinnans hijab och bjuder in dig till att följa detta tema, kommentera och berika bloggen med dina erfarenheter gällande ämnet!

Målet är att detta tema med Allahs tillåtelse ska öppna icke- muslimers ögon för vad slöjan verkligen står för och understryka faktumet att valet att bära den är den muslimska kvinnas och inte någon annans!

Målet är också att hjälpa muslimska systrar till att våga ta steget till ett vackrare, kyskare och renare liv närmare Allah genom att bära hijab!

Temat börjar inom kort så håll utkik!

Tuffsystrar

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ramadan Kareem!

Ramadan-Kareem

Lämna en kommentar

Under Uncategorized